Dej

Post vacant la Primăria Dej


Municipiul Dej organizează un concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Achiziții Publice.

Concursul va cuprinde două probe: proba scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 16 ianuarie 2017, ora 11 şi interviul în data de 18 ianuarie 2017.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă, respectiv de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecţia Muncii, la sediul Municipiului Dej.

BIBLIOGRAFIE:

• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată ( r2 ), cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Constituția României
• Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolele I, II, III și IV.
• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
• H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close