Primăria Dej organizează un concurs de promovare


Conducerea Municipiului Dej anunță organizarea unui concurs de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Concursul va avea loc în ziua de 20 octombrie.

Până în 17 octombrie, cei interesați trebuie să depună un dosar de înscriere la sediul Primăriei Municipiului Dej, cam. 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, care trebuie să conțină următoarele documente:

1. referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior,

2. copii de pe rapoartele de evaluare din ultimii 3 ani.

Concursul va consta într-o probă practică pentru funcțiile de muncitori (care va avea loc la sediul primăriei, de la ora 9:00) și într-o probă scrisă pentru celelalte funcții (care va avea loc la sediul primăriei, de la ora 11:00).

Bibliografia pentru proba scrisă conține următoarele referințe:

Directia Cultura Sport:

1.Legea 477/2004 –privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

2.Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniulu cultural imaterial;

3.Legea 334/2002 –Legea bibliotecilor *** Republicata.

Birou programe, dezvoltare:

L 215/2001 Legea administraţiei publice locale *** Republicata,

L 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,

LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,

HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

OUG 66/2011privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii publice.

Serviciul Politia Locala:

1.Legea 155/2010 Legea Politiei locale *** Republicata;

2.HG 1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale;

3. L 215/2001 Legea administraţiei publice locale *** Republicata.

Unitatea de asistenta medico-sociala:

1. Legea 17/ 6 martie 2000 privind Asistenta sociala a persoanelor varstnice *** Republicata

2. Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale ;

anexa 6 – standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte;

anexa 8 – standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice;

3. Legea nr 292/20 decembrie 2011 – Legea asistentei sociale;

4. Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale*** Republicata.

 

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close