Dej

Post vacant la Primăria Dej


Conducerea Primăriei Dej anunță că va organiza un concurs în vederea ocupării postului de consilier gradul II  din cadrul Centrului de Informare și Promovare Turistică.

Persoanele care doresc să aplice pentru acest post trebui să depună dosarul de înscriere la sediul primăriei (camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii),  în perioada 11-24 octombrie camera 9-10. Acesta trebuie să conțină următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor
care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Concursul este alcătuit din trei etape:

a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 25.10. – 26.10.2016;
b) proba scrisă, la sediul instituţiei, în data de 01.11.2016, ora 10;
c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Bibliografia pentru proba scrisă:

1.      Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.      Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;

3.      Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;

4.      Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism;

5.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din  autorităţile si instituţiile publice.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close