Post vacant de arhitect şef în Dej

Primăria Dej anunță organizarea unui concurs în vederea ocupării postului vacant de arhitect şef al Municipiului Dej.

  • Data de sustinere a probei scrise: 27.09.2017, ora 10:00.
  • Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 13 septembrie a.c., la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726, 0374.112.741. 

Mai multe informații referitoare la condițiile de participare și bibliografiei puteți obține aici.

 

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu