Dej

Centrul Turistic Dej caută consilier


Centrul Turistic Dej organizează un concurs în vederea ocupării postului vacant de consilier gradul II din cadrul instituției.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 08.12. – 09.12.2016;

b) proba scrisă, la sediul instituţiei, în data de 14.12.2016, ora 10;

c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune, în perioada 21.11.2016 – 07.12.2016 de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, şi vor conţine următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. curriculum vitae;

4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

6. cazierul judiciar;

7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

1) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2) absolvent al unui curs de agent de turism absolvit cu Certificat de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.

3) Vechimea in specialitate: minim 1 an.

4) cunoştinţe de operare pe calculator – dovedite cu certificat/diplomă;

5) atestat de competenta lingvistica (citit, vorbit, scris): limba engleză si limba franceză;

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;

3. Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;

4. Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism;

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close