Dej

Primăria Dej angajează din nou


Primăria municipiului Dej anunță organizarea unui concurs în vederea ocupării a 14 locuri de muncă pe perioadă nedeterminată:

  • 4 posturi șofer- Formația mecanizare;
  • 1 post muncitor I- Formația Administrare si întreținere drumuri;
  • 1 post muncitor II si 8 posturi muncitori IV- Formatia Intreținere zone verzi și cimitire;

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 07.12. – 08.12.2016;

b) proba scrisă- pt. șoferi, în data de 13.12.2016, ora 10;
și proba practică în data de 13.12.2016, ora 12;

c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada 18.11.2016 – 06.12.2016 de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor
care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIE:

1.  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din    autorităţile si instituţiile publice;

2. O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice.

Condiții specifice de participare la concurs:
– pt. șofer: permis de conducere B, C, E si minim 5 ani vechime;

pt. muncitor IV: minim 1 an vechime, muncitor II– minim 7 ani vechime,muncitor I– minim 9 ani vechime

pt. toate posturile: minim studii gimnaziale.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă– 13 decembrie 2016, ora 10,00- pt. posturile de șofer;
  • proba practica- 13 decembrie 2016, ora 12,00;
  • interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.Probele se desfășoară la sediul S.A.D.P., str. Crângului f.n.

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Date contact: Birou Resurse Umane, S.P.M. tel.0264/211790, int.135.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close