Primăria Dej anunță organizarea unei licitații publice pentru concesionare terenuri


Primăria Municipiului Dej, aduce la cunoştinţa celor interesaţi că organizează licitație publică pentru concesionare de terenuri.

Denumirea şi sediul concedentului – Primăria municipiului Dej, judeţul Cluj, Municipiul Dej, str. 1 Mai, nr. 2 (tel. 0264211790)

Obiectul, locul unde se află terenul ce urmează a fi concesionat

 • Concesionare teren – în suprafaţă totală de 396 mp, pe o durată de 49 ani, situat în Dej, str. Andrei Muresanu, nr. 39, pe care este exista o constructie nefinalizata, structura fundatii si pardoseala peste parter.

Locul unde poate fi studiată documentaţia de atribuire – sediul Primăriei Dej, camera nr. 38.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire – de la camera nr. 38 (persoană de contact – ing. Oana Balint), începând cu data de 27.03.2017.

Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor

Pentru persoane juridice:

 • Copie xerox după Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, Certificat de înregistrare fiscală
 • Ultimul bilanţ contabil vizat de Administraţia Finanţelor Publice Dej, raportarea semestrială şi ultima balanţă de verificare
 • Certificate fiscale prin care să se ateste că nu are datorii bugetare faţă de A.F.P. Dej Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă a ofertantului şi vor fi depuse în formă originală
 • declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment
 • Chitanţele care atestă plata Caietului de sarcini şi a garanţiei de participare la licitaţie.

  Pentru persoane fizice:

 • Copie xerox după actul de identitate
 • Adeverinţă de salarizare
 • Chitanţele care atestă plata Caietului de sarcini şi a garanţiei de participare la licitaţie.
 • Certificat fiscal prin care să ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de Primăria Mun. Dej (original).

Data şi locul de primire al ofertelor – Ofertele se primesc până la data de 10.04.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Dej, camera nr. 38.

Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor – 20 zile

Data, ora şi locul licitaţiei – Licitaţia publică va avea loc în data de 10.04.2017, ora 11 sediul Primăriei Dej, camera 38.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close